Chào mừng quý vị đến với website của cô giáo Tô thị Hoài - Trường Tiểu học Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

thơ Xuân Diệu

Yêu Yêu là chết trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà đã được yêu Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! - Yêu, là chết trong lòng một ít Học lạc lối giữa u sầu mù mịt Những người si theo dõi dấu chân yêu ...

chào mừng 20/11

BÀI PHÁT BIỂU 20/11/2010 Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể quý vị đại biểu! H«m nay tai héi tr­êng x· CÈm S¬n tæ chøc lÔ kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt N¹m .T«i xin thay mÆt cho toµn thÓ gi¸o viªn c¶ 3 tr­êng häc trong x· cã vµi lêi t©m sù trong buæi lÔ. Lêi ®Çu tiªn cho phÐp t«i thay mÆt toµn thÓ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn xin göi tíi quý vÞ ®¹i biÓu mét lêi...

Tâm lí tuổi học sinh tiểu học

Tâm lý lứa tuổi học sinh Tiểu học Thiếu nhi là giai đoạn mà các nhà chuyên môn gọi là Troisième Enfance, lứa tuổi bắt đầu theo học Tiểu học, hoặc còn gọi là Phổ thông cơ sở cấp 1. Đây cũng là lứa tuổi mà những ai thật sự muốn dấn thân trở thành người cộng tác mật thiết với gia đình các em để chăm lo việc...

Thúy sâm

Thư mục: Thuỷ sâm KARGASOK (Bài của giáo sư Từ Giấy, viện trưởng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế- dịch từ Báo Pravda) Người Nga gọi là kargasok Người Nhật gọi là Kompucha Khi đến vùng Kargasok (thuộc Liên Xô cũ), người ta khám phá ra nơi này có nhiều người sống trên 100 tuổi. Tất cả đều khoẻ mạnh. Lạ nhất là ông lão 130 tuổi mới cưới vợ mà lại có con. Một bà lão 88 tuổi vấn quan hệ với chồng 100 tuổi như độ...

Phát biểu 20/11

Bµi ph¸t biÓu tham luËn héi nghÞCBCNVC §¬n vÞ : Tæ 1 Kính thưa quý vị đại biểu! kÝnh th­a ®oµn chñ tÞch! Th­a toµn thÓ héi nghÞ H«m nay héi nghÞ công đoàn trường Tiểu học Cẩm Sơn t«i xin thay mÆt cho 10 §/C tæ viªn tæ 1 xin chóc quý vÞ ®¹i biÓu chóc toµn thÓ héi nghÞ mét lêi chóc søc khoÎ mét lêi chµo kÝnh träng nhÊt . Sau khi nghe bản báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kì 2010-...

Phát biểu hôi nghị CNVC

Bµi ph¸t biÓu tham luËn héi nghÞCBCNVC §¬n vÞ : Tæ 1 Kính thưa quý vị đại biểu! kÝnh th­a ®oµn chñ tÞch! Th­a toµn thÓ héi nghÞ H«m nay héi nghÞ công đoàn trường Tiểu học Cẩm Sơn t«i xin thay mÆt cho 10 §/C tæ viªn tæ 1 xin chóc quý vÞ ®¹i biÓu chóc toµn thÓ héi nghÞ mét lêi chóc søc khoÎ mét lêi chµo kÝnh träng nhÊt . Sau khi nghe bản báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kì 2010-...

nhật ký đường dài

NhËt kÝ ®­êng dµi & Ngµy...th¸ng...n¨m... VËy lµ cuèi cïng th× m×nh còng ®Õn n¬i. M×nh ch¼ng biÕt nãi g× h¬n ngoµi mÖt.§óng. MÖt qu¸ !.Ch¼ng thÓ t­ëng t­îng ®­îc lµ ®­êng l¹i khã ®inh­vËy.Lóc ®Çu th× hµo høng thËt v× m×nh cø nghÜ ®©y sÏ lµ n¬i ®Çu tiªn m×nh ®Æt b­íc ch©n vµo sù nghiÖp gi¶ng d¹y cña m×nh. Nh­ng cµng ®i th× l¹i cµng thÊy n¶n . Nh­ng råi còng ph¶i cè g¾ng lªn v× tuæi trÎ mµ l¹i.Lµm c«...