Chào mừng quý vị đến với website của cô giáo Tô thị Hoài - Trường Tiểu học Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

Phát biểu hôi nghị CNVC

Bµi ph¸t biÓu tham luËn héi nghÞCBCNVC

§¬n vÞ : Tæ 1

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

kÝnh th­a ®oµn chñ tÞch!

Th­a toµn thÓ héi nghÞ

H«m nay héi nghÞ  công đoàn trường Tiểu học Cẩm Sơn  t«i xin thay mÆt cho 10 §/C tæ viªn tæ 1 xin chóc quý vÞ ®¹i biÓu  chóc toµn thÓ héi nghÞ mét lêi chóc søc khoÎ mét lêi chµo kÝnh träng nhÊt .

Sau khi nghe bản báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kì  2010- 2012 vµ ph­¬ng h­íng nhiệm kì 2013- 2015 của Công đoàn tr­ßng Tiểu học Cẩm Sơn. Tôi hoµn  toàn nhất trí cao về những vấn đề đã được nêu .

   §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nhiệm kì 2013-2015. §Æc biÖt ®Ó ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua 2 tèt : “D¹y tèt vµ häc tèt” g¾n liÒn víi c¸c cuéc vËn ®éng, t«i xin cã ý kiÕn tham luËn víi héi nghÞ nh­ sau:   

Để ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua 2 tèt g¾n liÒn víi c¸c cuéc vËn ®éng : “ hai  kh«ng”trong gi¸o dôc, "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". cña ngµnh ®Ò ra, chóng ta cÇn hiÓu râ vai trß tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n tr­íc yªu cÇu cña gi¸o dôc hiÖn nay.

 Đối với gi¸o viªn cÇn tÝch cùc, tù gi¸c chñ ®éng trong c«ng viÖc cña m×nh, kh¼ng ®Þnh m×nh. ChÊm ch÷a bµi chÝnh x¸c, th­êng xuyªn, ®¸nh gi¸ ®óng häc sinh, kh«ng m¾c bÖnh thµnh tÝch. Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc vµ s¸ng t¹o cho häc sinh noi theo. C­ xö víi häc sinh c«ng b»ng, nhÑ nhµng t¹o sù gÇn gòi, th©n thiÖn víi häc sinh. §Æc biÖt lµ c¸c ®ång chÝ GV líp 1 nãi riªng vµ tÊt c¶ chóng ta nãi chung. Häc sinh tiÓu häc nh­ mét tê giÊy tr¾ng chóng ta ph¶i biÕt yªu th­¬ng ,gÇn gòi , gióp ®ì c¸c em ,ph¶i ®i s©u ,®i s¸t tõng em ,n¾m b¾t cô thÓ tõng ®èi t­¬ng häc sinh , t©m t­ nguyÖn väng cña c¸c em ®Ó ®éng viªn gióp ®ì c¸c em ngµy mét tiÕn bé . mÆt kh¸c GV cÇn gÆp gì tËn tõng phô huynh ®Ó ®éng viªn hä cho con ®Õn tr­êng ®Çy ®ñ , h­íng dÉn cho phô huynh ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn cho c¸c em häc ë nhµ . Vµ mçi chóng ta cÇn kh«ng ngõng häc tËp, cËp nhËt th«ng tin , trau dåi kiÕn thøc, chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó phï hîp víi sù ®æi míi cña gi¸o dôc hiÖn nay.GV1 cÜng nh­ GV2 ph¶i cïng phèi hîp ®Ó d×u d¾t c¸c em . ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc : “TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu ” vµ “Mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui ”

Đối với BGH nhà trường và các cấp lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa đến toàn thể cán bộ giáo viên , theo dõi , nhận xét ,đánh giá giáo viên phải chính xác , công bằng , khách quan để tạo động lực cho mọi người tự phấn đấu đưa nền giáo dục ngày một đi lên.

§Ó h­ëng øng c¸c cuéc vËn ®éng : “ hai  kh«ng”trong gi¸o dôc, "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".Trong nh÷ng n¨m qua, nhµ tr­êng ®· thùc hiÖn hiÖu qu¶ phong trµo thi ®ua 2 tèt  g¾n liÒn víi c¸c cuéc vËn ®éng víi nhiÒu néi dung, h×nh thøc phong phó. H»ng n¨m, nhµ tr­êng ®· tæ chøc nhiÒu ®ît héi th¶o, héi gi¶ng, chuyªn ®Ò ®Ó gi¸o viªn c¸c tæ trao ®æi, bçi d­ìng kiÕn thøc, kÜ n¨ng s­ ph¹m . ThÇy thi ®ua d¹y tèt nªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhµ tr­êng n¨m nµo còng cã gi¸o viªn ®­îc c«ng nhËn ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së, gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn . Kh«ng chØ thÇy thi ®ua d¹y tèt, mµ häc trß cña nhµ th­êng còng cè g¾ng v­¬n lªn cïng tr­êng b¹n, c¸c em thi ®ua häc giái , viÕt ch÷ ®Ñp, h¨ng say t×m hiÓu tri thøc vµ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ ®Ó rÌn luyÖn ®¹o ®øc, kÜ n¨ng sèng vµ c¸c em ®· t¹o ®­îc m«i tr­êng th©n thiÖn trong tr­êng häc.

Cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ sù nç lùc cña thÇy vµ trß, sù chØ ®¹o s¸t sao cña BGH nhµ tr­êng, sù quan t©m ®éng viªn cña c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Phong trµo thi ®ua 2 tèt triÓn khai s©u réng, gi¸o viªn vµ häc sinh h­ëng øng nhiÖt t×nh song thµnh tÝch ®¹t ®­îc cßn khiªm tèn .

Chính vì vậy để đạt được kết quả cao hơn nữa thì tất cả mỗi chúng ta ở  trong cuéc sèng còng nh­ trong lÜnh vùc c«ng t¸c m×nh ph¶i lu«n lu«n tù häc,phÊn ®Êu n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc ,chÝnh trÞ ,tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. B¸c Hå cßn nãi: “V× lîi Ých m­êi n¨m trång c©y ,v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­êi”. B¸c Hå ®· d¹y chóng ta v× lîi Ých cña nh©n d©n vµ cña c¶ loµi ng­êi mçi ng­êi chóng ta ph¶i tù rÌn luyÖn m×nh ,rÌn luyÖn cho tÊt c¶ con ch¸u chóng ta mai sau trë thµnh nh÷ng ng­êi tèt ,lu«n lµm nh÷ng viÖc tèt hµng ngµy ,trë thµnh nh÷ng con ng­êi lao ®éng lµm chñ tËp thÓ XHCN .Lu«n nghÜ m×nh v× mäi ng­êi  và mọi người vì mình .

Trên đây là một số ý kiến của cá nhân xin được chia sẻ với các đồng chí, đồng nghiệp cã mÆt trong héi nghÞ. Mét lÇn n÷a t«i xin được cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc héi nghÞ thµnh c«ng tèt ®Ñp.

                                                Ng­êi viÕt

                                                                                                         T« ThÞ Hoµi

 


Nhắn tin cho tác giả
Tô Thị Hoài @ 20:17 17/01/2013
Số lượt xem: 102
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến