Chào mừng quý vị đến với website của cô giáo Tô thị Hoài - Trường Tiểu học Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tặng vợ 8/3

Bµi ph¸t biÓu tham luËn héi nghÞCBCNVC §¬n vÞ : Tæ 1 Kính thưa quý vị đại biểu! kÝnh th­a ®oµn chñ tÞch! Th­a toµn thÓ héi nghÞ H«m nay héi nghÞ công đoàn trường Tiểu học Cẩm Sơn t«i xin thay mÆt cho 10 §/C tæ viªn tæ 1 xin chóc quý vÞ ®¹i biÓu chóc toµn thÓ héi nghÞ mét lêi chóc søc khoÎ mét lêi chµo kÝnh träng nhÊt . Sau khi nghe bản báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kì 2010-...