Chào mừng quý vị đến với website của cô giáo Tô thị Hoài - Trường Tiểu học Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thành tích

Tặng vợ 8/3
Bµi ph¸t biÓu tham luËn héi nghÞCBCNVC §¬n vÞ : Tæ 1 Kính thưa quý vị đại biểu! kÝnh th­a ®oµn chñ tÞch! Th­a toµn thÓ héi nghÞ H«m nay héi nghÞ công đoàn trường Tiểu học Cẩm Sơn t«i xin thay mÆt cho 10 §/C tæ viªn tæ 1 xin chóc quý vÞ ®¹i biÓu chóc toµn thÓ héi nghÞ mét lêi chóc søc khoÎ mét lêi chµo kÝnh träng nhÊt . Sau khi nghe bản báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kì 2010-...

Chia sẻ kinh nghiệm

thơ Xuân Diệu
Yêu Yêu là chết trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà đã được yêu Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! - Yêu, là chết trong lòng một ít Học lạc lối giữa u sầu mù mịt Những người si theo dõi dấu chân yêu ...

Lưu giữ kỷ niệm

Tiêu chí phụ nữ VN
Tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng nội dung...