Chào mừng quý vị đến với website của cô giáo Tô thị Hoài - Trường Tiểu học Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

nhật ký đường dài

NhËt kÝ ®­êng dµi    &

 

 

 

Ngµy...th¸ng...n¨m...

    VËy lµ cuèi cïng th× m×nh còng ®Õn n¬i. M×nh ch¼ng biÕt nãi g× h¬n ngoµi mÖt.§óng. MÖt qu¸ !.Ch¼ng thÓ t­ëng t­îng ®­îc lµ ®­êng l¹i khã ®inh­vËy.Lóc ®Çu th× hµo høng thËt v× m×nh cø nghÜ ®©y sÏ lµ n¬i ®Çu tiªn m×nh ®Æt b­íc ch©n vµo sù nghiÖp gi¶ng d¹y cña m×nh. Nh­ng cµng ®i th× l¹i cµng thÊy n¶n . Nh­ng råi còng ph¶i cè g¾ng lªn v× tuæi trÎ mµ l¹i.Lµm c« gi¸o ®ã lµ ­íc m¬ cña m×nh tõ håi cßn bÐ m×nh nhí m·i c¶m gi¸c khi ®­îc nhËn quyÕt ®Þnh ®i d¹y  võa mõng nh­ng còng võa lo - tuæi 18 m×nh cã ®ñ tù tin ®øng tr­íc häc trß hay kh«ng?

     N¬i ®Çu tiªn t«i  ®Õn ®ã lµ huyÖn Kú S¬n Mét huyÖn miÒn nói gi¸p víi n­íc b¹n Lµo.Khi ®Õn phßng GD t«i ch­a hiÓu râ ®Þa bµn ë ®©y.Nh­ng khi gÆp thÇy tr­ëng phßng t«i ®· t×nh nguyÖn ®i ®Õn x· §äoc M¹y.Ch¾c ch¼ng ai hiÓu ®­îc con ®­êng ®Õn tr­êng gian nan vÊt v¶ thÕ nµo ®©u? Tõ phßng GD ph¶i ®i bé 2 ngµy rßng r· míi ®Õn tr­êng. §­êng ®i hoµn toµn ®i trong rõng trong nói . Vai mang ba l«nh­c¸c chiÕn sÜ hµnh qu©n ra trËn .Däc ®­êng ®i khe suèi kh«ng thÓ nµo ®Õm næi . Cã nh÷ng dèc cao ®i hÕt 2 tiÕng ®ång hå, lªn ®Õn ®Ønh dèc th× mÖt ¬i lµ mÖt.Lóc ®ã toµn thÊy h¬i ra lç tai,cø nghÜ lµ m×nh ®· t¾t thë. Nh­ng chØ nghØ ®­îc mét l¸t råi l¹i ph¶i ®i tiÕp .ë rõng nói ®­êng ®i hiÓm trë l¹i l¾m sªn v¾t cã khi sªn b¾n lªn c¶ ng­êi ®óng lµ võa ®i võa gië khãc gië c­êi. Nh­ng råi nghÜ l¹i m×nh cßn ph¶i cè g¾ng ®Ó mang c¸i ch÷ ®Õn cho c¸c em vïng biªn giíi xa x«i nªn t«i l¹i cè g¾ng ®i tiÕp .

     GÇn hÕt ngµy thø 2 còng lµ lóc t«i ®Æt ch©n ®Õn cæng tr­êng . Nh­ng ®Õn ®©y t«i kh«ng sao cÇm næi n­íc m¾t ,tr­êng g× mµ l¹ thÕ chØ lÌo tÌo 2-3 gian nhµ nhá . Xung quanh tr­êng ®­îc rµo b»ng nh÷ng c©y mÐt to ch¼ng kh¸c nµo “rµn bß” ë quª nhµ vµ l¹ h¬n vµo trong phßng th× thÊy : gi­êng, bµn, ghÕ ®Òu toµn lµ tre mÐt rÊt ®¬n s¬ .Tr­êng chØ cã 6 GV: 2 c¸n bé qu¶n lÝ vµ 4 gv ®øng líp . NghØ mét h«m lµ chóng t«i b¾t tay vµo c«ng viÖc . Nh­ng thËt lµ khèn khæ khi ®Õn ®©y kÓ c¶ trÎ em vµ phô n÷ kh«ng hÒ ai biÕt mét tiÕng kinh. Lóc nµy m×nh ph¶i võa lµ c« gi¸o võa lµ häc trß th× míi d¹y ®­îc c¸c em. Ngµy tiÕp ngµy qua ®i , s¸ng lªn líp , chiÒu l¹i vµo rõng h¸i cñi, kiÕm m¨ng ®Ó phôc vô cho cuéc sèng cña m×nh. Tèi ®Õn th× võa rÐt võa bä chã c¾n kh«ng tµi nµo mµ ngñ ®­îc. Cuéc sèng ë ®©y thËt lµ vÊt v¶ nh­ng nh×n c¸c em ng©y th¬ mµ th­¬ng l¾m. NÕu m×nh kh«ng v­ît khã ®Ó ®Õn víi c¸c em th× biÕt bao giê c¸c em míi biÕt ch÷. Cã nh÷ng lóc ®ªm n»m kh«ng ngñ ®­îc , nghÜ ®Õn bè, mÑ, c¸c em nhá ë nhµ ,nhí quª h­¬ng t«i ®Þnh thu xÕp ba l« ®Ó vÌ nhµ . Nh­ng nghÜ l¹i h×nh ¶nh c¶ lµng tõ cô giµ ®Ðn em nhá khi nghe c« gi¸o vÒ b¶n ai còng phÊn khëi ra chµo ®ãn c«. Nhí h×nh ¶nh c¸c em bËp bÏ ®¸nh vÇn, häc tÝnh to¸n, nh÷ng tiÕng nãi “nöa kinh nöa mÑo” lµm cho tr¸i tim t«i rung ®éng vµ t«i l¹i quyÕt ®Þnh ë l¹i víi c¸c em,víi b¶n lµng xa x«i hÎo l¸nh nµy .

Mét ngµy , 2 ngµy .........1 n¨m , 2n¨m tr«i qua nhê sù næ lùc phÊn ®Êu tinh thÇn v­ît khã ®Æc biÖt lµ lßng yªu nghÒ mÕn trÎ t«i còng ®· quen dÇn víi m«i tr­êng ë ®ã. Vµ ®iÒu ®¸ng chó ý h¬n lµ t«i ®· rÊt ch¨m häc tiÕng M«ng .sau  mét thêi gian t«i ®· nãi th¹o tiÕng M«ng nh­ ng­êi d©n ë ®ã . ThÊm tho¸t ®· bèn n¨m tr«i qua còng lµ lóc t«i trßn nghÜa vô ë miÒn nói vµ lµ khi t«i x©y dùng gia ®×nh nªn t«i viÕt ®¬n chuyÓn vÒ quª c«ng t¸c . §­îc sù ®ång ý cña UBND huyÖn Kú S¬n t«i lªn ®­êng trë vÒ quª h­¬ng nh­ng lßng trµn ngËp nhí th­¬ng .T«i kh«ng sao cÇm næi n­íc m¾t khi thÊy c¸c cô giµ vµ c¸c em nhá quÊn quýt bªn c« b¶o c« ®õng vÒ ,c« h·y ë l¹i víi c¸c em .nh­ng lÇn nµy t«i kh«ng thÓ ë l¹i víi c¸c em ®­îc n÷a . T«i mang ba l« trë vÒ quª nhµ. Trë vÒ quª h­¬ng l¹i mét trí trªu kh¸c ®Õn víi t«i. §ã lµ kh«ng ®­îc vÒ huyÖn mµ l¹i kh¨n gãi ra ®i ®Õn mét miÒn quª kh¸c lµ x· Th¹ch Ngµn – Con Cu«ng . N¬i nµy tuy kh«ng khã kh¨n vÊt v¶nh­ë K× S¬n nh­ng còng kh«ng cã g× lµ thuËn lîi . Thêi ®iÓm nhËn quyÕt ®Þnh ®i d¹y lµ t«i ®ang mang thai ch¸u ®Çu ®­îc bèn th¸ng. Nhµ c¸ch tr­êng 20km. §i qua con s«ng Lam vµ qua 3-4 khe suèi nh­ng t«i ph¶i ®i ®i vÒ vÒ trªn chiÕc xe ®¹p cò kÜ thËt lµ khæ. NhÊt lµ khi lªn ,xuèng ®ß. Cã mét lÇn t«i kh«ng thÓ quªn ®­îc ®ã lµ ®ang trong giê häc n­íc lôt ngËp vµo tr­êng. Chóng t«i kh«ng xin phÐp  thÇy hiÖu tr­ëng mµ tù bá líp ®Ó vÒ. Khi léi ë gi÷a khe n­íc lªn cao ®Õn cæ. T«i l¹i ®ang mang thai thËt lµ nguy hiÓm. Khi ®Õn bê bªn kia míi nghÜ m×nh ®· tho¸t chÕt . VÒ ®Õn nhµ c¶ chång t«i vµ gia ®×nh ®Òu b¶o t«i nghØ d¹y ë nhµ ®Ó b¶o toµn søc kh᪠cho mÑ vµ con. L¹i mét lÇn n÷a l­¬ng t©m t«i l¹i c¾n røt , lµm thÕ nµo ®Î võa ®­îc lßng gia ®×nh võa ®­îc gióp ®ì c¸c em häc sinh . Sau khi lµm c«ng t¸c t­ t­ëng cuèi cïng gia ®×nh ®· nhÊt trÝ ®Ó t«i tiÕp tôc ®i d¹y. §­îc mét n¨m ë Th¹ch Ngµn t«i kh«ng thÊy thuËn lîi cho viÖc gi¶ng d¹y. T«i l¹i lµm ®¬n chuyÓn vÒ huyÖn Anh S¬n ,lÇn nµy ®· to¹i nguyÖn. T«i nhËn quyÕt ®Þnh vÒ tr­êng tiÓu häc CÈm S¬n. Tr­êng kh«ng xa nhµ nh­ng còng kh«ng kÐm phÇn vÊt v¶ lµ con cßn nhá vµ ®iÒu kiÖn gia ®×nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nh­ng t«i ®· cã g¾ng hÕt søc m×nh ®Ó xøng ®¸ng  lµ ng­êi gi¸o viªn nh©n d©n. N¨m häc 1993 – 1994 khi t«i sinh ch¸u thø hai ®­îc ba th¸ng , t«i ®· ®i thi gi¸o viªn d¹y giái huyÖn c¸ch nhµ 20km. Khi ra ®i ch¸u khãc kh«ng ra tiÕng nh­ng t«i còng ph¶i ®Ó ch¸u ë nhµ vµ ®i c¶ ngµy, thËt téi nghiÖp cho con cña t«i. Lóc ®ã t«i nghÜ r»ng m×nh ph¶i ®i ®Ó häc hái kinh nghiÖm lµ chÝnh , ®Ó mang kiÕn thøc vÒ gi¶ng d¹y cho häc sinh. Cø thÕ thêi gian tr«i qua, t«i ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu häc tËp ng­êi ®i tr­íc vµ cuèi cïng t«i còng ®· ®¹t  ®­îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ : GV d¹y giái, huy ch­¬ng v× sù nghiÖp c«ng ®oµn, kØ niÖm ch­¬ng v× sù nghiÖp gi¸o dôc, cã nhiÒu häc sinh ®¹t häc sinh ®¹t HS giái huyÖn, tØnh. Nh÷ng kÕt qu¶ trªn kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã mµ ph¶i tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n vÊt v¶, sù kiªn tr× häc tËp nh­ng ®ã ch­a ph¶i lµ ®Ých cuèi cïng cña t«i. MÆc dÇu ®· nhiÒu n¨m c«ng t¸c, tuæi ®· cao nh­ng t«i v½n quyÕt ®Þnh ®i häc ®Ó n©ng cao  tr×nh ®é nghiÖp vô. T«i ®· ®i häc líp cao ®¼ng tiÓu häc vµ ®· tèt nghiÖp n¨m 2002 – 2004 . Ngµy nay x· héi ph¸t triÓn ®Ó tiÕn b­íc theo kÞp CNH – H§H , ®Ó khái l¹c hËu víi thêi ®¹i mét lÇn n÷a t«i l¹i theo häc líp tin häc khi tuæi ®· ngoµi bèn m­¬i. Tr¶i qua bao khã k¨n vÊt v¶ víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña m×nh nhiÒu khi t«i nghÜ m×nh cßn ph¶i häc nhiÒu h¬n n÷a ®Ó ®¶m b¶o kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®Ó truyÒn thô cho c¸c em gièng nh­ B¸c Hå ®· nãi : “ V× lî i Ých m­êi n¨m trång c©y – V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­êi”.

     H«m nay ngßi nghÜ l¹i ngµy m×nh míi tËp lµm c« gi¸o cßn c¸c em th× bì ngì ®Õn tr­êng giê gÆp c¸c em cã nhiÒu em ®· tr­ëng thµnh : cã em lµ thÇy gi¸o c« gi¸o, cã em lµ c¸n bé x·, huyÖn  . ThÊy  m×nh ®¸ng tù hµo lµm sao. NÕu khi ®ã m×nh ng¹i  khã ng¹i khæ kh«ng chÞu v­ît qua th× lµm g× cã nh÷ng “nh©n tµi” cho ®Êt n­íc nh­ h«m nay. Thêi gian tr«i ®i thËt lµ m au t«i ®· trßn hai m­¬i ba tuæi ngµnh, vui buån chi còng cã , khã kh¨n gian khæ råi còng qua miÔn r»ng m×nh ph¶i cã ý chÝ, nghÞ lùc  v­¬n lªn th× míi mang l¹i h¹nh phóc vµ vinh  quang . §õng bao giê tho¶ m·n víi nh÷ng m×nh ®· cã mµ ph¶i tiÕn b­íc ®Ó s¸nh kÞp cïng b¹n bÌ, ®ång ghiÖp ®Ó xøng ®¸ng lµ ng­êi gi¸o viªn trong thêi ®¹i míi.

     C¸c b¹n ®ång nghiÖp ¬i h·y cè g¾ng nhiÒu lªn nhÐ ! TÊt c¶ v× sù nghiÖp gi¸o dôc, v× t­¬ng lai con em chóng ta. Chóng ta nªn tù hµo r»ng : “ NghÒ d¹y häc lµ nghÒ vinh quang, nghÒ cao quý nhÊt “. Vµ tÊt c¶ chóng ta h·y thùc hiÖn tèt theo lêi cña  Bé tr­ëng Bé GD- §T  ®· nãi : “ Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tù häc tù rÌn luyÖn cho häc sinh noi theo”.


Nhắn tin cho tác giả
Tô Thị Hoài @ 20:14 17/01/2013
Số lượt xem: 118
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến